Klauzula dla Pacjentów

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych Pacjentów.

Klauzula informacyjna dla Pacjentów

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Supramed s.c. z siedzibą w Koninie, ul. Wojska Polskiego 33, 62-500 Konin (dalej: administrator).

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych możecie się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail info@rezonans.konin.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 605 413 605 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W każdym przypadku mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych administratora: e-mailowo na adres iod@rezonans.konin.pl lub listownie na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor ochrony danych.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia działalności leczniczej, w szczególności      w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu diagnozy medycznej i leczenia odbywa się na podstawie na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane możemy udostępniać podmiotom leczniczym w związku z zachowaniem ciągłości leczenia, organom administracji w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych, podmiotom serwisującym urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane osobowe.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami, określonymi w art. 29 ustawy o prawach pacjenta.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych, jeżeli prawa te nie są ograniczone przepisami ustawy       o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych może naruszać Państwa prawa, prosimy nas o tym poinformować. Dokładamy wszelkich starań, żeby odpowiednio chronić Państwa prywatność, dlatego doceniamy wszelkie uwagi i sugestie w tym zakresie. Niezależnie od tego mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Kontakt z Urzędem jest możliwy pod adresem:        ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować niemożnością wykonania usługi medycznej.

Masz pytania?

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych uzyskają Państwo kontaktując się z nami.