Klauzula dla Pacjentów

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych Pacjentów.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Supramed s.c. z siedzibą w Koninie, ul. Wojska Polskiego 33, 62-500 Konin (dalej: administrator).

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail info@rezonans.konin.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 605 413 605 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W każdym przypadku mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych administratora: e-mailowo na adres iod@rezonans.konin.pl lub listownie na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor ochrony danych.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Jeśli rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22(1) Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, wizerunek na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeśli rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej będziemy przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej przez zawarcie tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich przesłaniu. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to odrębną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Wszystkie wyrażone przez Panią/Pana zgody mogą zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie są udostępniane innym administratorom.

Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora w celu świadczenia usług, np.: usług teleinformatycznych takich, jak hosting, dostarczanie lub utrzymywanie systemów informatycznych, usług rekrutacyjnych.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych.

Jeśli chce Pani/Pan skorzystać z wyżej wymienionych praw prosimy nas o tym poinformować.

Jeśli przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych może naruszać Pani/Pana prawa, prosimy nas o tym poinformować. Dokładamy wszelkich starań, żeby odpowiednio chronić prywatność osób, których dane przetwarzamy, dlatego doceniamy wszelkie uwagi i sugestie w tym zakresie. Niezależnie od tego może Pani/Pan wnieść skargę na przetwarzanie przez nas danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Kontakt z Urzędem jest możliwy pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne, ale w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej może być konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

Masz pytania?

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych uzyskają Państwo kontaktując się z nami.